July 2022 Felting Series with Natalya Brashovetskaya